UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z WYJAZDU 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji z Wyjazdu, co oznacza koszty jakimi Ubezpieczony został obciążony przez Organizatora wyjazdu, w razie: 

a) rezygnacji przez Ubezpieczonego z uczestnictwa w Imprezie; 

b) rezygnacji przez Ubezpieczonego z Noclegu; 

c) rezygnacji przez Ubezpieczonego z Usługi turystycznej; 

d) rezygnacji przez Ubezpieczonego z Biletu; przed datą rozpoczęcia Wyjazdu wskazaną w Umowie ubezpieczenia z zastrzeżeniem zakresu włączeń odpowiedzialności wskazanego w § 10.3 ust 1. 

2. Allianz gwarantuje Ubezpieczonemu zwrot maksymalnie 100% kosztów rezygnacji z Wyjazdu z następujących powodów: 

 • nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego 
 • nagłego zachorowania Członka rodziny Ubezpieczonego (z wyłączeniem Współmałżonka oraz Dziecka Ubezpieczonego) 
 • nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka ubezpieczonego powodującego znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego (tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób, w okresie planowanego Wyjazdu) i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia wyjazdu) 
 • komplikacji związanych z ciążą, która w dacie zawarcia Umowy ubezpieczenia nie była uznana za Ciążę zagrożoną, skutkujących u Ubezpieczonego co najmniej tygodniową Hospitalizacją, rozpoczętą w okresie do 60 dni przed datą rozpoczęcia Wyjazdu lub przedwczesnym porodem, pod warunkiem że w momencie zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był maksymalnie w 8 tygodniu ciąży; 
 • śmierci Ubezpieczonego lub Członka rodziny, z zastrzeżeniem, iż śmierć Członka rodziny nastąpiła nie wcześniej niż w okresie 60 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu; 
 • zdarzenia losowego w Miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, wymagającego jego obecności w okresie planowanego Wyjazdu, które wystąpiło w okresie maksymalnie siedmiu dni poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu 
 • udokumentowanej Kradzieży dokumentów niezbędnych Ubezpieczonemu podczas Wyjazdu (paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej), pod warunkiem że Kradzież miała miejsce w okresie maksymalnie siedmiu dni poprzedzających datę wyjazdu
 • utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia stanowiącego własność Ubezpieczonego, w wyniku Kradzieży z włamaniem lub Rozboju, które powodują konieczność dokonania czynności administracyjnych lub prawnych, wymagających obecności Ubezpieczonego w Kraju zamieszkania i zostały zgłoszone odpowiednim władzom, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 15 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu;
 • kradzieży Pojazdu należącego do Ubezpieczonego, która powoduje konieczność dokonania czynności administracyjnych lub prawnych, wymagających obecności Ubezpieczonego w Kraju zamieszkania, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazd
 • wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego w okresie Wyjazdu lub w okresie 60 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu, pod warunkiem, ze w chwili zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy, udokumentowanego dostarczonym Allianz zaświadczeniem pracodawcy;
 • zwolnienia Ubezpieczonego z pracy przez pracodawcę po dacie zawarcia Umowy ubezpieczenia udokumentowanego zaświadczeniem pracodawcy, pod warunkiem. że w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zatrudniony na pod stawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony; Allianz nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy wypowiedzenie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczonego (pracownika) w rozumieniu przepisów prawa pracy;
 • zakończenia procedury adopcji dziecka, która zgodnie z informacją zawartą w dostarczonym Allianz zaświadczeniu została wyznaczona przed datą rozpoczęcia Wyjazdu lub w czasie trwania Wyjazdu;
 • otrzymania przez Ubezpieczonego dokumentu potwierdzającego zakwalifikowanie do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej z Narodowego Funduszu Zdrowia, którego data rozpoczęcia lub zakończenia, zgodnie z informacją zawartą w dostarczonym Allianz dokumencie, przypada w czasie Wyjazdu 

3. SUMA UBEZPIECZENIA – W Ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z Wyjazdu Sumę ubezpieczenia stanowi cena Wyjazdu wskazana w Umowie ubezpieczenia.