Ogólne warunki uczestnictwa

REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH

PRZEZ POLAR SPORT ADVENTURES SP. Z O.O.

 

I. Definicje

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności Polityką Prywatności;

 

2. Organizator / Polar Sport Adventures – Polar Sport Adventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Św. Agnieszki 2/15B, 31-068 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000845313, posiadająca numer REGON: 386265239, numer identyfikacji podatkowej NIP: 6762581518, tel. 570 440 276, adres e-mail: szkola@psadventures.pl;

 

3. Uczestnik / Klient – osoba, która zawarła Umowę uczestnictwa w Imprezie i wniosła opłatę z tytułu udziału w Imprezie;

 

4. Impreza – wydarzenie o charakterze rekreacyjnym, turystycznym, sportowym i/lub szkoleniowym organizowane w ramach prowadzonej przez Polar Sport Adventures Sp. z o.o. działalności gospodarczej samodzielnie lub jako współorganizatora na podstawie zawartych umów lub porozumień, niezależnie od jego nazwy;

 

5. Umowa uczestnictwa w Imprezie / Umowa – umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem na udział w Imprezie, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin;

 

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

 

7. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.polarsportadventures.pl za pośrednictwem którego Klient może dokonywać rezerwacji udziału w Imprezie oraz korzystać z innych usług oferowanych przez Polar Sport Adventures;

 

8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

 

9. Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361 z późn. zm.);

 

10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Polar Sport Adventures jest organizatorem turystyki w rozumieniu przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i usługach powiązanych na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (nr wpisu Z/2/2021). 

 

2. We wszelkich sprawach związanych z organizacją Imprez można kontaktować się z Organizatorem osobiście w siedzibie Organizatora, telefonicznie pod nr.: 570 440 276 i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: szkola@psadventures.pl.

 

3. Prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora określają przepisy niniejszego Regulaminu, Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 

III. Warunki uczestnictwa

 

1. Uczestnikiem Imprezy może być wyłącznie osoba:

 

a. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, względnie osoba niepełnoletnia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Imprezie,

b. spełniająca warunki kondycyjne i zdrowotne pozwalające jej na odpowiedzialne uczestniczenie w programie Imprezy,

c. wyrażająca zgodę na wszystkie postanowienia Umowy i Regulaminu.

 

2. Warunkami uczestnictwa w Imprezie są:

 

a. podpisanie Umowy lub dokonanie przez Uczestnika rezerwacji oraz

b. wniesienie opłaty z tytułu udziału w Imprezie w wysokości i terminie podanym przez Organizatora.

 

3. W przypadku określonej kategorii Imprez Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych wymagań uczestnictwa w Imprezie, które każdorazowo wskazane są w opisie Imprezy np. podstawowa umiejętność jazdy na nartach zjazdowych, posiadanie certyfikatu ukończenia kursu lawinowego I stopnia itp. W przypadku powzięcia przez Organizatora w momencie rozpoczęcia Imprezy informacji o braku spełnienia przedmiotowych wymagań przez Uczestnika – mimo wskazania ich w opisie Imprezy przed zawarciem Umowy oraz w konsekwencji niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Imprezie Organizator nie zwraca kosztów Imprezy poniesionych przez Uczestnika.

 

4. Zawierając Umowę uczestnictwa w Imprezie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w Imprezie (w tym do uprawiania turystyki górskiej), a jego kondycja pozwala na udział w Imprezie.

 

5. Uczestnictwo w Imprezie osoby niepełnoletniej wymaga wyrażenia pisemnej zgody jej opiekuna prawnego. W takim przypadku opiekun prawny zobowiązany jest podać w Umowie informacje oraz dane kontaktowe osoby niepełnoletniej oraz osoby odpowiedzialnej za osobę niepełnoletnią.

 

IV. Zawarcie Umowy

 

1. Zawarcie Umowy uczestnictwa w Imprezie następuje w momencie:

 

a. podpisania Umowy przez Uczestnika lub osobę występującą w jego imieniu i przedstawiciela Organizatora lub

b. dokonania przez Uczestnika rezerwacji za pośrednictwem Serwisu.

 

2. Wraz z podpisaniem Umowy lub dokonaniem rezerwacji Klient zobowiązany jest:

 

a. w przypadku Imprez 1-dniowych - w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia dokonać wpłaty w wysokości 100% ceny Imprezy przelewem na rachunek bankowy Organizatora;

b. w przypadku Imprez trwających dłużej niż 1 dzień – w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia dokonać pierwszej wpłaty w wysokości 50% ceny Imprezy przelewem na rachunek bankowy Organizatora. Pozostałą kwotę, stanowiącą 50% ceny Imprezy, Klient zobowiązany jest wpłacić minimum na 7 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy na rachunek bankowy Organizatora.

 

3. Brak dokonania wpłat, o których mowa w ust. 2 w terminach określonych powyżej, skutkować będzie rozwiązaniem Umowy bez konieczności składania w tym zakresie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń. Za termin zapłaty uznaje się datę księgowania środków przez bank Uczestnika.

 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią. W takim przypadku Uczestnik zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Organizatora nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy, wskazując osobę, która nabędzie wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego Uczestnika. Za nieuiszczoną część ceny Imprezy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika imprezy, dotychczasowy Uczestnik i osoba przejmująca jego prawa i obowiązki na mocy powyższych postanowień odpowiadają solidarnie.

 

5. Jeżeli przeniesienie uprawnień i obowiązków, o których mowa w ust. 4 powyżej będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty, Organizator zobowiązany jest wykazać je Uczestnikowi.

 

V. Zmiana Umowy, odwołanie Imprezy

 

1. Organizatorowi nie przysługuje prawo do podwyższenia ceny Imprezy. Uczestnik nie ma prawa do obniżenia ceny Imprezy.

 

2. W razie wystąpienia po stronie Organizatora przed rozpoczęciem Imprezy okoliczności zmuszających Organizatora, z przyczyn od niego niezależnych (m.in. jeśli wynika to z konieczności logistycznych lub organizacyjnych, a także z uwagi na decyzje władz państwowych i innych instytucji, wojnę, klęskę żywiołową i inne nadzwyczajne okoliczności, którym strony nie mogły zapobiec ani przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć ich przyczyn, wystąpienia oraz skutków), do zmiany głównych właściwości Imprezy, poinformuje on niezwłocznie Uczestnika o treści zmian.

 

3. Zmiany przewoźnika (w przypadku oferowanego transportu docelowego i powrotnego), godzin wyjazdów i/lub powrotów, o ile nie zmienia się ilość świadczeń, nie stanowią zmiany głównych właściwości Imprezy.

 

4. Uczestnik, po uzyskaniu od Organizatora informacji określonej w ust. 1 powyżej, zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Umowy, poinformować Organizatora telefonicznie oraz drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail, czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, odstępuje od zawartej Umowy za zwrotem wniesionych przez niego opłat albo odstępuje od Umowy i przyjmuje zastępczą imprezę, jeśli taka jest oferowana.

 

5. Jeżeli Uczestnik nie rozpoczął udziału w Imprezie w wyznaczonym terminie bez winy Organizatora, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia Uczestnikowi przejazdu w celu umożliwienia wzięcia udziału w Imprezie.

 

6. Jeżeli z powodu warunków atmosferycznych, warunków bezpieczeństwa, zagrożenia lawinowego i innych okoliczności pozostających poza kontrolą Organizatora, a zasadniczo wpływające na program Imprezy, nie będzie możliwe zrealizowanie planu Imprezy, a w miejsce tego zostanie zrealizowany inny plan (w tym mniej ambitny), Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu prawo zwrotu części poniesionych kosztów.

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy i odwołania Imprezy w przypadku gdy:

 

a. liczba Uczestników Imprezy jest mniejsza niż 6 osób lub inna minimalna liczba osób podana w Umowie, a Organizator poinformował Uczestnika o rozwiązaniu umowy w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy,

b. Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem Imprezy.

 

8. W razie rozwiązania Umowy i odwołania Imprezy przez Organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu dokonanych wpłat.

 

9. Zwrot wpłat dokonywany jest przez Organizatora niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania Uczestnika o rozwiązaniu Umowy.

 

VI. Odstąpienie Uczestnika od Umowy uczestnictwa w Imprezie

 

1. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od Umowy w każdym momencie przed rozpoczęciem Imprezy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego pocztą na adres korespondencyjny Organizatora lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail pocztą elektroniczną na adres: szkola@psadventures.pl. Za datę odstąpienia od Umowy przyjmuje się dzień doręczenia Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Uczestnika do 14 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy, Organizator zwraca Uczestnikowi 100% dokonanej wpłaty tytułem ceny Imprezy. W pozostałych przypadkach Organizator ma prawo pobrania kwoty zryczałtowanej opłaty za odstąpienie od Umowy, której wysokość jest następująca:

 

a. 50% ceny – w przypadku odstąpienia od Umowy pomiędzy 14 a 7 dniem przed datą rozpoczęcia Imprezy;

b. 75% ceny – w przypadku odstąpienia od Umowy pomiędzy 7 a 3 dniem przed datą rozpoczęcia Imprezy;

c. 90% ceny – w przypadku odstąpienia od Umowy na mniej niż 3 dni przed rozpoczęciem Imprezy.

 

3. Jako odstąpienie od Umowy, skutkujące prawem pobrania kwoty zryczałtowanej opłaty za odstąpienie od Umowy wskazanej w ust. 2 powyżej, uważa się również:

 

a. niezgłoszenie się Uczestnika w miejscu realizacji świadczeń wskazanego w Umowie lub programie Imprezy,

b. rezygnację z powodu choroby i innych przypadków losowych.

 

4. W przypadku Imprez z opcjami: transportu do miejsca docelowego, noclegu, wypożyczenia sprzętu opłaty określone w ust. 2 powyżej liczone są od całkowitej kwoty rezerwacji dokonanej przez Uczestnika.

 

5. Zwrot kosztów dokonywany jest przez Organizatora niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub od dnia zaistnienia innej podstawy skutkującej rozwiązaniem Umowy. Opłata za odstąpienie od Umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Uczestnika.

 

6. Uczestnik może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem Imprezy bez ponoszenia opłaty za odstąpienie od Umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają wpływ na realizację Imprezy. Uczestnik może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

 

7. Uczestnik będący konsumentem, który zawarł Umowę uczestnictwa w Imprezie poza lokalem przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy o prawach konsumentów, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta. Powyższe uprawnienie nie dotyczy Umów uczestnictwa w Imprezie zawartych na odległość (w tym za pośrednictwem Serwisu).

 

VII. Świadczenia dodatkowe

 

1. W zależności od rodzaju danej Imprezy Organizator zapewnia możliwość skorzystania przez Uczestnika ze świadczeń dodatkowych tj.:

 

6.a transportu docelowego z Krakowa do miejsca Imprezy i transportu powrotnego z miejsca Imprezy do Krakowa,

6.b wypożyczenia specjalistycznego sprzętu niezbędnego do udziału w Imprezie,

6.c noclegu w miejscu Imprezy (lub w okolicy sąsiadującej z miejscem Imprezy) – w przypadku Imprez kilkudniowych.

 

2. Wszystkie koszty świadczeń dodatkowych podawane są do wiadomości Uczestnika przed zawarciem Umowy i w przypadku wyboru przez Uczestnika poszczególnych świadczeń dodatkowych dodawane są do całkowitej ceny Imprezy.

 

3. W przypadku Imprez z transportem docelowym z Krakowa do miejsca Imprezy i transportem powrotnym z miejsca Imprezy do Krakowa, transporty realizowane są autokarami turystycznymi lub busami. W przypadku małej liczby uczestników Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany środka transportu z autokaru na bus. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia autokarów i busów spowodowane czynnikami niezależnymi od Organizatora (warunki atmosferyczne, warunki drogowe, awarie autokaru itp.).

 

4. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z opcji wypożyczenia specjalistycznego sprzętu niezbędnego do udziału w Imprezie, najem sprzętu realizowany jest w oparciu o Ogólne Warunki Najmu Polar Sport Adventures dostępne na stronie internetowej: www.polarsportadventures.pl.

 

VIII. Zabezpieczenie finansowe

 

1. Organizator posiada w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, tel. 22 505 61 00 gwarancję ubezpieczeniową nr M 519105 na wypadek niewypłacalności.

 

2. Uczestnicy mogą kontaktować się z:

 

a. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. tel. /0-22/ 50-56-508, nr fax: /0-22/ 50-56-444, e-mail: info@signal-iduna.pl

lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem tj.

b. Marszałkiem Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

nr tel.: 012/37-96-028 lub 029, nr fax: 012/37-96-001, e-mail: uslugiturystyczne@malopolska.mw.gov.pl.

 

IX. Informacje dodatkowe

 

1. Organizator zapewnia imienne ubezpieczenie NNW Uczestników Imprezy.

 

2. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo we własnym zakresie skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z Imprezy (z przyczyn losowych, takich jak np. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, śmierć osoby bliskiej, poważna szkoda w mieniu ubezpieczonego itp.) i/lub kosztów świadczenia pomocy w razie wypadku, choroby lub śmierci.

 

X. Odpowiedzialność

 

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za należytą realizację Imprezy, zgodnie z zawartą Umową.

 

2. Uczestnik zawiadamia Organizatora niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania Imprezy, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności.

 

3. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z Umową, Organizator usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusunięcia niezgodności, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Uczestnikowi przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Uczestnika. Uczestnikowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności.

 

4. Jeżeli Organizator nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Uczestnika, Uczestnik może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Uczestnik nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli Organizator odmówi usunięcia niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że niezgodność powinna być usunięta niezwłocznie.

 

5. Organizator, który w czasie trwania danej Imprezy nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część tej Imprezy, jest obowiązany, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej Imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie Imprezy, Organizator przyznaje Uczestnikowi odpowiednie obniżenie Ceny Imprezy. Uczestnik może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w Umowie lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.

 

6. W przypadku gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację Imprezy, a Organizator nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Uczestnika, Uczestnik ma prawo do rozwiązania Umowy bez opłaty za jej rozwiązanie.

 

7. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub Uczestnik je odrzuci zgodnie z ust. 5 powyżej, wówczas Uczestnik jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania Umowy.

 

XI. Reklamacje

 

1. Reklamacje w sprawie świadczeń mogą być składane w formie ustnej, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora: szkola@psadventures.pl.

 

2. Reklamacje można zgłaszać podczas trwania Imprezy, natomiast po zakończeniu Imprezy reklamacje powinny być składane w terminie do 30 dni od daty jej zakończenia.

 

3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni:

 

a) od daty zakończenia Imprezy – w przypadku zgłoszenia reklamacji w czasie trwania Imprezy,

b) od daty jej dostarczenia do Organizatora – w przypadku zgłoszenia reklamacji po zakończeniu Imprezy.

 

XII. Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy, a w konsekwencji zawarcia Umowy i jej wykonania jest Polar Sport Adventures.

 

2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestników znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.polarsportadventures.pl.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 

1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów prawa.

 

2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1). informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Stosownie do ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823) informujemy, że za obopólną zgodą, wszelkie spory w związku z wykonaniem Umowy mogą być rozstrzygane w drodze pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

 

3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego konsumentem, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz Ustawy o prawach konsumenta.

 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego.

 

5. Wszelkie ewentualne zmiany Regulaminu nie naruszają praw osób które zawarły Umowy przed zmianą Regulaminu.

 

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2021 roku.

Proszę czekać ...