Regulamin serwisu internetowego Polar Sport Adventures

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 

I. Informacje ogólne

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Polar Sport Adventures.

 

2. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki użytkowników Serwisu.

 

3. Właścicielem serwisu internetowego jest firma:

Polar Sport Adventures Sp. z o.o.

ul. św. Agnieszki 2/15 B

31-068 Kraków

działająca jako agent turystyczny.

 

4. Serwis umożliwia dokonywanie rezerwacji i zakupu imprez turystycznych. Rezerwacja lub zakup imprezy może odbyć się poprzez stronę internetową psadventures.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 570 440 276 lub bezpośrednio w biurze agenta pod adresem: Polar Sport, ul. Sienna 15, Kraków.

 

5. Opublikowane na stronach materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

II. Objaśnienia i definicje

 

Touroperator (Organizator) – organizator prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych.

 

Agent – Polar Sport Adventures Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Agnieszki 2/15 B, 31-068 Kraków, którego działalność polega na pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów posiadających koncesję w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

 

Konsultant - pracownik Agenta zajmujący się kompleksową obsługą Klienta. Do jego obowiązków należy szczegółowe prezentowanie oferty oraz udzielanie wszelkich informacji dotyczących usług turystycznych.

 

Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe, dokonująca rezerwacji imprezy turystycznej lub wykupująca pobyt w hotelu, bilet autokarowy, lotniczy lub polisę ubezpieczeniową.

 

Umowa – zgłoszenie – umowa dotycząca zakupionej imprezy turystycznej zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem za pośrednictwem Agenta zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy a także dane osób w niej uczestniczących. Umowa staje się prawnie wiążąca dla obu stron po podpisaniu przez Klienta.

 

Warunki uczestnictwa – integralna część umowy – zgłoszenia. Dokument, z którym Klient zobowiązany jest zapoznać się, przy zawarciu umowy. Reguluje on wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.

 

Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Touroperatora (Organizatora) i na rzecz Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.

 

Serwis internetowy – strona internetowy Polar Sport Adventures działająca pod adresem www.psadventures.pl.

 

III. Zasady korzystania z serwisu internetowego

 

1. Korzystając z Serwisu internetowego, Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.

 

2. Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.

 

3. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

4. Rezerwacja i zakup imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

 

5. Polar Sport Adventures nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia się z Systemem Rezerwacji Elektronicznej oraz że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.

 

6. Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem niezrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w wyżej wymienionych dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi.

 

7. W chwili dokonania rezerwacji Imprezy Turystycznej, jak również w czasie wykonywania usługi, Klient oraz wszyscy uczestnicy imprezy powinni posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie Imprezy Turystycznej w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których Klient podróżuje. Minimalny termin ważności dokumentu podróży określają przepisy poszczególnych państw, jak również winny być wskazane w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora Imprezy Turystycznej.

 

IV. Ochrona danych osobowych

 

1. Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Klienta w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach Serwisu internetowego Polar Sport Adventures, wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez Biuro Polar Sport Adventures zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Touroperatorów.

 

2. Polar Sport Adventures przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Polar Sport Adventures), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym, drogą e-mailową lub telefonicznie.

 

3. Wysyłając Formularz Rezerwacyjny, przesyłając swoje dane osobowe e-mailem, faksem lub telefonicznie, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Polar Sport Adventures swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Polar Sport Adventures usług marketingowych polegających na promowaniu usług Polar Sport Adventures i jego partnerów.

 

4. Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

5. Polar Sport Adventures przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim użytkownikom logującym się i rejestrującym w serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego tj ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

6. Wypełnienie formularza rezerwacyjnego oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z obsługą klienta oraz w celach marketingowych. Podanie przez użytkownika portalu danych osobowych jest dobrowolne i związane wyłącznie z procedurą rejestracji i zakupu oferty turystycznej. Polar Sport Adventures zobowiązuje się nie ujawniać, nie odsprzedawać i nie wymieniać osobom trzecim danych osobowych zarejestrowanych użytkowników zgromadzonych w systemie w trakcie rejestracji.

 

7. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W czasie, gdy dane będą przetwarzane, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.

 

V. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną

 

1. Za pośrednictwem serwisu internetowego Polar Sport Adventures zostają udostępnione oferty turystyczne wybranych Touroperatorów (Organizatorów) zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.

 

2. Po zapoznaniu się z wybraną przez Państwa ofertą można dokonać wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio u Konsultanta pod nr telefonu +48 570 440 276.

 

3. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z rezerwacją lub wstępnej rozmowie telefonicznej, Konsultant Polar Sport Adventures sprawdza dostępność miejsc dla wybranej imprezy.

 

4. Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc, Konsultant przesyła do Państwa faksem, e-mailem lub przekazuje osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (umowę oraz warunki uczestnictwa w imprezie).

 

5. Po podpisaniu umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez Konsultanta Polar Sport Adventures numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać on-line, przelewem tradycyjnym, przekazem pocztowym lub osobiście gotówką w siedzibie Agenta.

 

6. W momencie podpisania umowy przez Klienta, zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta.

 

7. Potwierdzenie zapłaty za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.

 

8. W każdym czasie mogą Państwo skontaktować się z Biurem Polar Sport Adventures, aby uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

 

9. Na dwa dni przed datą wylotu powinni Państwo skontaktować się z Biurem Polar Sport Adventures, aby potwierdzić dokładną godzinę wyjazdu/wylotu oraz godzinę stawienia się w punkcie odprawy.

 

10. Polar Sport Adventures poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.

 

VI. Cena imprezy turystycznej

 

1. Cena zakupionej imprezy turystycznej zawiera wszystkie składniki zawarte w opisie, między innymi:

 

- opłatę za zakwaterowanie,

- koszty transportu (z wyjątkiem ofert z dojazdem własnym),

- świadczenia dodatkowe zgodne z opisem imprezy,

- podatki,

- opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku imprez z transportem lotniczym,

- inne zgodne z opisem imprezy turystycznej.

 

2. Organizator może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Polar Sport Adventures nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w umowie-zgłoszeniu lub w warunkach uczestnictwa, jaką akceptują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.

 

2. Biorąc pod uwagę, że cena imprezy turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN, jak i w walutach obcych, cena za imprezę turystyczną może ulec zmianie, wynikającej z przelicznika bieżącego kursu waluty, jednak zmiana ceny nie może nastąpić w okresie krótszym niż 21 dni przed datą wyjazdu.

 

3. Każdy z Organizatorów imprez turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa danego Organizatora.

Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana do momentu dokonania rezerwacji i jej potwierdzenia przez Organizatora imprezy turystycznej.

 

4. Polar Sport Adventures zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym zostały podane błędne ceny.

 

VII. Sposoby i terminy płatności

 

1. Terminy płatności oraz kwoty określa Organizator w warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo informuje Państwa konsultant w momencie podpisywania umowy-zgłoszenia.

 

2. Wpłata zaliczki, a także kolejne wpłaty powinny być regulowane w terminach wskazanych w potwierdzeniu rezerwacji oraz umowie.

 

3. Ostateczna rezerwacja u Organizatora zamówionej przez Klienta imprezy dokonuje się w momencie przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i umowie na wskazany numer konta bankowego.

 

4. Wpłaty mogą być realizowane w następujący sposób:

 

- przelew bankowy,

- przekaz pocztowy,

- wpłata gotówki w biurze Agenta.

 

5. W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określona przez Organizatora, a także ofert last minute, ofert specjalnych oraz ostatnich miejsc w samolocie Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do Konsultanta podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem lub faksem.

 

6. Płatności przelewem bankowym należy dokonać w terminie wskazanym przez Konsultanta na konto:

 

63114010810000459704001001

Polar Sport Adventures

ul. św. Agnieszki 2/15 B

31-068 Kraków

 

W treści przelewu należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu.

 

7. W przypadku ofert last minute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia mailem na adres szkola@psadventures.pl.

 

8. Dopuszcza się możliwość płatności przekazem pocztowym, jeśli rezerwacja jest dokonywana na minimum 14 dni robocze przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej.

 

9. Płatności przekazem pocztowym należy dokonać na powyższe konto, podając numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu. Po dokonaniu płatności należy przesłać potwierdzenie lub mailem na adres szkola@psadventures.pl.

 

10. Wpłat gotówkowych można dokonywać w siedzibie biura pod adresem:

Polar Sport Adventures

ul. Sienna 15

Kraków

 

VIII. Zmiany w rezerwacji

 

1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest jedynie na warunkach określonych przez Organizatora imprezy.

 

2. Przy dokonywaniu zmian może zostać naliczona dodatkowa opłata manipulacyjna zgodna z warunkami uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej.

 

3. W celu dokonania zmiany rezerwacji prosimy o kontakt z Konsultantem.

 

IX. Anulowanie rezerwacji

 

1. Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie turystycznej, może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w warunkach uczestnictwa danej imprezy.

 

2. W chwili zakupu imprezy turystycznej Klient może wykupić dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy.

 

3. Rezygnację z wybranej imprezy należy zgłosić w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną, listem poleconym lub osobiście w siedzibie Polar Sport Adventures, ul. Sienna 15, Kraków.

 

4. Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Konsultant niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora.

Polar Sport Adventures nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.

 

5. O każdej zmianie w Państwa rezerwacji dokonanej przez Organizatora, będą Państwo informowani przez Polar Sport Adventures mailowo lub telefonicznie.

 

X. Obsługa posprzedażowa

 

1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Konsultantem i uzyskać informacje na temat statusu rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej imprezie turystycznej oraz uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa rezerwacji.

 

2. Na minimum 24 godziny przed datą wylotu powinni Państwo skontaktować się z Konsultantem, aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

 

XI. Postępowanie reklamacyjne

 

1. Polar Sport Adventures zobowiązuje się do rzetelnego informowania i przedstawiania ofert turystycznych zgodnie ze szczegółami przedstawionymi przez Organizatora, przekazywania wpłat Klienta w wyznaczonym terminie (w odrębnych ustaleniach pomiędzy Agentem i Organizatorem) na konto Organizatora, do natychmiastowego informowania Klienta o jakichkolwiek zmianach dotyczących rezerwacji Imprezy Turystycznej oraz do niezwłocznego przekazywania Organizatorowi wszystkich uwag Klienta dotyczących imprez, a szczególnie reklamacji, roszczeń i skarg zgłoszonych przez Klienta.

 

2. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora, mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Organizatora świadczeń zawartych w umowie imprezy zawartej za pośrednictwem Polar Sport Adventures.

 

3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora imprezy turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.

 

4. Dołożymy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez biuro były na najwyższym poziomie. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi przez biuro Polar Sport Adventures mogą Państwo złożyć stosowną reklamację.

 

5. Reklamacje związane z jakością obsługi biura Polar Sport Adventures należy składać pisemnie na adres siedziby biura:

 

Polar Sport Adventures

ul. św. Agnieszki 2/15 B

31-068 Kraków

 

lub droga mailową na adres: szkola@psadventures.pl

 

6. Polar Sport Adventures rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej wpłynięcia.

 

7. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

 

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy),

- szczegółowy opis reklamacji.

 

8. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych, pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

XII. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

2. Polar Sport Adventures nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Polar Sport Adventures, wynikające z faktu nieodbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od biura, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

 

3. Korzystając z usług świadczonych przez Polar Sport Adventures, oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.

 

4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Polar Sport Adventures rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

 

Proszę czekać ...