Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ POLAR SPORT ADVENTURS SP. Z O.O.

 

I. Słownik pojęć

 

1. Administrator danych osobowych/ Administrator – osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala, w jakim celu i w jaki sposób będzie przetwarzać dane osobowe;

 

2. Dane osobowe – informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną, w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, numer rachunku bankowego, adres IP itp.;

 

3. Przetwarzanie danych osobowych – działania dotyczące danych osobowych, w szczególności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie, niszczenie itp.;

 

4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

II. Administrator danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest  POLAR SPORT ADVENTURES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Św. Agnieszki 2 lok. 15B, 31-068 Kraków (dalej POLAR SPORT ADVENTURES).

 

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z POLAR SPORT ADVENTURES poprzez:

 

a. adres email: kontakt@psadventures.pl  

b. telefonicznie pod numerem: +48 887 22 42 49 lub +48 12 422 42 49 lub                                                                                                           

c. pisemnie na adres siedziby POLAR SPORT ADVENTURES.

 

III. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

 

1. POLAR SPORT ADVENTURES oświadcza i zapewnia, że:

 

a. dane osobowe są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO, w sposób rzetelny i przejrzysty;

b. dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i są przetwarzane tylko w zakresie zgodnym z tymi celami;

c. POLAR SPORT ADVENTURES dokłada najwyższej staranności, by dane osobowe, które przetwarza, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne;

d. dane osobowe są przechowywane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

e. dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków organizacyjnych, technicznych i technologicznych.

 

IV. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

1. Celem przetwarzania przez POLAR SPORT ADVENTURES danych osobowych jest:

 

a. zawarcie i realizacja umów oraz obsługa procesu rezerwacji (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c. ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń przez POLAR SPORT ADVENTURES lub obrona przed roszczeniami podnoszonymi w stosunku do POLAR SPORT ADVENTURES (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d. wykonanie obowiązków podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

e. realizacja działań promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

f. przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług POLAR SPORT ADVENTURES oraz podmiotów powiązanych, których oferta uzupełnia ofertę POLAR SPORT ADVENTURES, w tym w szczególności informacji o aktualnej ofercie, promocjach, nowościach, rabatach i akcjach marketingowych (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak POLAR SPORT ADVENTURES zastrzega, że w niektórych sytuacjach ich podanie może okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, prowadzenia korespondencji, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

V. Okres przechowywania danych

 

1. POLAR SPORT ADVENTURES przetwarza dane osobowe przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania.

 

2. POLAR SPORT ADVENTURES stosuje zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Gdy zostanie osiągnięty cel przetwarzania, POLAR SPORT ADVENTURES usuwa lub anonimizuje dane. Wyjątkiem są sytuacje, gdy przechowywanie danych jest niezbędne na mocy odrębnie obowiązujących przepisów.

 

3. POLAR SPORT ADVENTURES usuwa lub anonimizuje dane w szczególności, gdy:

 

a. nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń;

b. upłyną terminy, które wynikają z przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości);

c. osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy przypadków, w których zgoda była podstawą przetwarzania);

d. osoba, której dane dotyczą, skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli podstawą przetwarzania był uzasadniony interes POLAR SPORT ADVENTURES jako Administratora).

 

VI. Odbiorcy danych

 

1. Dane osobowe przetwarzane przez POLAR SPORT ADVENTURES mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

 

a. podwykonawcom, kontrahentom i partnerom biznesowym w ramach współpracy przy danym projekcie / usłudze, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji praw i obowiązków wynikających z tej współpracy,

 

b. podmiotom świadczącym na rzecz POLAR SPORT ADVENTURES usługi księgowo – rachunkowe, prawnicze, IT, marketingowe,

 

c. podmiotom powiązanym z POLAR SPORT ADVENTURES, których oferta uzupełnia ofertę POLAR SPORT ADVENTURES,

 

d. organom publicznym – w przypadkach określonych przepisami prawa.

 

VII. Zasady przekazywania danych poza Polskę

 

1. W sytuacji zaistnienia odpowiednich podstaw POLAR SPORT ADVENTURES może przekazywać dane osobowe podmiotom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

2. Do państwa trzeciego (spoza EOG) POLAR SPORT ADVENTURES może przekazać dane osobowe, jeżeli gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce. W praktyce taką gwarancją jest to, że dane państwo zostało uznane przez Komisję Europejską za kraj, który zapewnia odpowiednią ochronę.

 

3. W przypadku przekazania danych poza EOG POLAR SPORT ADVENTURES podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony danych, w szczególności poprzez zastosowanie klauzul umownych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

VIII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje Państwu:

 

a. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c. prawo do usunięcia danych,

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f. prawo do przenoszenia danych,

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

2. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

3. W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na wskazane wyżej dane kontaktowe.

 

Proszę czekać ...